Дошкільний навчальный заклад №3 м. Кременчук


Закон України "Про дошкільну освіту"


Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту.

Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції Украйни і складається з Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 7. Завдання дошкільної освіти.

Завданнями дошкільної освіти є:
- збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров'я дитини;
- виховання у дітей любові до Українського народу, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
- здійснення соцiально-педагогiчного патронату сім'ї.

Розділ ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження.

1. Дошкільний навчальний заклад — навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий, духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

2. Дошкільний навчальний заклад:
- задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;
- забезпечує вiдповiднiсть рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
- формує у дітей гiгiєнiчнi навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
- сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному i фізичному розвитку дітей;
- здійснює соціально-педагогiчний патронат, взаємодію з сім'єю;
- є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фiзiологiчних знань про дітей дошкільного вiку;
- додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
- здійснює iншi повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.

Розділ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Стаття 23. Вимоги до змісту дошкільної освіти, його реалізація.

5. Батьки або особи, якi їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмiрi, що не перевищує 50 відсотків (у міській місцевості) та 30 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.
Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, якi їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму.

6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі визначається Кабінетом Мiнiстрiв України.

Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, якi їх замінюють.

1. Батьки або особи, якi їх замінюють, мають право:
- вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
- обирати i бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання i навчання своїх дітей;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних Державних органах i суді.

2. Батьки або особи, якi їх замінюють, зобов'язані:
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного вiку дошкільної освіти за будь-якою формою;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
- поважати гідність дитини;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій i звичаїв.


Гаряча новина
ШАНОВНІ БАТЬКИ! ПІДТРИМУЙТЕ ДИТИНУ ПІД ЧАС ПОВІТРЯНИХ ТРИВОГ: ЗАЛИШАЙТЕСЬ В УКРИТТІ, КОНТРОЛЮЙТЕ СВІЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН, НЕ ЧИТАЙТЕ НОВИНИ ВГОЛОС, ВИКОНАЙТЕ ВПРАВИ, ЯКІ ВІДВОЛІКАЮТЬ І ЗАСПОКОЮЮТЬ, ВІДПОВІДАЙТЕ НА ЗАПИТАННЯ ДИТИНИ СПОКІЙНО!

Гаряча новина

ЗВІТИ ЗДО № 3 КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ (код ЄДРПОУ платника - 23550370), ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ЗДО №3 ЗА 2022 РІК, ЗА ІІІ та ІV КВАРТАЛ 2023 НА ВКЛАДЦІ "ЗВІТИ" ВСТАНОВИТИ ПЕРІОД - 2022 рік, 2023 РІК

Звіт керівника за 2022 - 2023 навчальний рік

Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Кременчуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників

ДЕПАРТАМЕНТ У СПРАВАХ СІМЕЙ ТА ДІТЕЙ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЛА Страда Україна. Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ.УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД.ДІТЯМ ШКОЛА БЕЗПЕКИ

Лічильник відвідувань

Рейтинг@Mail.ru